ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. SATICI BİLGİLERİ

Unvanı:  COMODO YAZILIM SAN. VE TİC. A.Ş.
Adresi: Maslak Mahallesi Meydan Sokak
Veko Giz Plaza No:3 Kat:13 Maslak/İstanbul
Telefon Numarası: 0212 705 33 22
MERSİS Numarasi: 0211066815100012

2. ALICI BİLGİLERİ

Adı Soyadı / Unvanı:  
Adresi:  
Telefon:  
Eposta Adresi:  

3. KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nun konusu, ALICI'nın https://tr.comodo.com/ adlı internet sitesi ("İnternet Sitesi") üzerinden satılan ve aşağıda nitelik ile satış fiyatı belirlenen mal ve hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

Ürün/Hizmetler: Positive SSL
Positive Wildcard SSL
Comodo Multi Domain SSL
Instant Pro SSL
Premium SSL
Premium Wildcard SSL
DV UCC SSL
Instant Multi Domain SSL
EV Multi Domain SSL
Comodo EV SSL
Internet Security Complete
Internet Security PRO
Antivirus Advanced 10

4.ÜRÜNLERİN TESLİMATI VE ÖDEME ŞEKLİ

4.1 İnternet sitesi üzerinden hizmet satışlarında, hizmetin niteliğine göre anında ifa ve teslim gerçekleştirilir. Böyle bir durumda fatura kalıcı veri saklayıcısı aracı ile alıcıya gönderilir.

4.2 Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde alıcıya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirecek, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade edecektir.

4.3 Alıcı, kendi anlaşmalı olduğu Bankası ile internet sitesi üzerinden kredi kartı ile alışveriş yapabilir.

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1 Alıcı, internet sitesinde gösterilen ürün ve hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul eder.

5.2 Sözleşmeye konu olan ürün veya hizmetin, internet sitesi üzerinde sahip olması gereken özellikleri taşımaması sebebiyle sözleşmeye aykırılık teşkil etmesi durumunda alıcı, satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, imkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme seçimlik haklarından birini kullanabilir. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, yöneltilmesinden itibaren azami 30 iş günü içinde bu talep yerine getirilir. Alıcının sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl alıcıya iade edilir. Ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın alıcıya teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Alıcının, sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hâllerde, sözleşmeye aykırılık söz konusu olmaz. Bunların dışındaki ayıplara karşı alıcının seçimlik hakları yukarıda belirtildiği üzere mevcuttur.

5.3 Alıcı tarafından herhangi bir nedenle ürün/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürünün/hizmetin teslimi yükümlülüğünde olmayacaktır.

6. CAYMA HAKKI

6.1- SATICI tarafından sunulan ürünler gayrimaddi mal niteliğinde olup ALICI’ya anında teslim edildiği için Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (ğ) maddesi’nde belirtilen (“ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.”) kapsamdaki cayma hakkının kullanılamayacağı istisna kapsamında hizmetlerden olduğundan; MÜŞTERİ tüketici sıfatına sahip olsa dahi cayma hakkı mevcut değildir.

7.MÜCBİR SEBEPLER

7.1 Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu en kısa sürede bildirecektir.

7.2 Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. Mücbir sebep durumu 30 gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

8.UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME

8.1 Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda alıcının ve satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

9.KABUL BEYANI

9.1 Alıcı, İnternet Sitesinde yer alan Ön Bilgilendirme Formu’nda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu ürünler/hizmetlerin temel özellik, nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, satıcı ve satışa konu ürünler/hizmetler ile ilgili diğer tüm hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını internet sitesinde elektronik ortamda gördüğünü, okuduğunu, içeriğini kabul ettiğini ve yine tüm bunlara elektronik ortamda onay, kabul iznini vererek ürünleri/hizmetleri sipariş ile işbu hükümleri kabul ettiğini kabul ve beyan eder.