İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu Kimliği

Comodo Yazılım Sanayi Ticaret A.Ş.

Maslak Mah. Meydan Sokak Veko Giz Plaza No:3 Kat:13 Maslak/İstanbul/Türkiye

Email: kvkk@comodo.com

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz,

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılmasının sağlanması,
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek,
 • Kurum yapı ve politikamızı sizlere tanıtmak,

Amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebi dahilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verilerin aktarılmaması ve açıklanmaması önceliğimizdir. Bununla birlikte yazılım geliştirme ve veri barındırma konusunda destek aldığımız alt yükleniciler gerekli güvenlik kriterlerini sağlamak koşuluyla yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak bizimle eş zamanlı verilerinizi işleyebilirler. Gerekmesi veya talep edilmesi halinde, kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 (2) (a) maddesi uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın, ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla; ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebebe dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, ilgili kişi tarafından e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi faaliyeti kapsamında elektronik ortamdan elde edilmektedir:

 • İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi,
 • İlgili kişi tarafından “Bize Ulaşın” kısmının kullanılarak tarafımıza bilgilerin iletilmesi,

KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • Maslak Mah. Meydan Sokak Veko Giz Plaza No:3 Kat:13 Maslak/İstanbul/Türkiye adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • comodoyazilimsanticas@hs03.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@comodo.com adresine elektronik posta göndererek

Veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.