MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR

1.1 İşbu sözleşme, aşağıda detay bilgileri bulunan ALICI’nın, SATICI tarafından işletilmekte olan; https://tr.comodo.com/ (bundan sonra İNTERNET SİTESİ olarak anılacaktır) internet sitesi üzerinden yapmış olduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin teslimat adresine gönderimi ile ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini belirler. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde yasal mevzuat hükümleri uygulanır.

1.2 ALICI, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. https://tr.comodo.com/sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

1.3 Satıcı Bilgileri

Unvanı: (Bundan böyle "SATICI" olarak anılacaktır.)  COMODO YAZILIM SAN. VE TİC. A.Ş.
Adresi: Maslak Mahallesi Meydan Sokak
Veko Giz Plaza No:3 Kat:13 Maslak/İstanbul
Telefon: 0212 705 33 22
MERSİS Numarasi: 0211066815100012

1.4 Alıcı Bilgileri

Adı Soyadı / Unvanı: (Bundan böyle "ALICI" olarak anılacaktır.)  
Adresi:  
Vergi Dairesi/Numarası:  
T.C Kimlik Numarası:  
Telefon:  
Eposta Adresi:  

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN TARİHİ 

2.1 İşbu sözleşme internet sitesi üzerinde siparişin tamamlandığı tarihte taraflarca anlaşma gerçekleştirilmiştir.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER

ÜRÜN  
ÜRÜN DETAYI  
ÜRÜN ADEDİ   
TOPLAM KDV  
KDV DAHİL TOPLAM TUTAR  

MADDE 4 – ÖDEME ŞEKLİ

5.1 ALICI, kendi anlaşmalı olduğu Bankası ile internet sitesi üzerinden kredi kartı / hesap kartı ile alışveriş yapabilir.

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER

5.1 ALICI, internet sitesinde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli onayı verdiğini kabul eder.

5.2 SATICI, sözleşme konusu ürünün eksiksiz bir şekilde, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.3 SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.4 ALICI tarafından herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünde olmayacaktır.

5.5 Olağanüstü durumlar sebebiyle ürün 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması durumunda SATICI teslimat ile ilgili durum hakkında ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ürün bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

5.6 ALICI’nın talep etmesi halinde sağlanan hizmet veya mala yönelik olarak satış sonrası destek faaliyeti uzaktan bağlantı kurularak sağlanır.

MADDE 6 - CAYMA HAKKI

6.1 SATICI tarafından sağlanan yazılım ürünleri kargo süreci işletilmeksizin müşteri tarafına geçtiği ve gayrimaddi mal niteliğinde olduğu için Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (ğ) maddesi’nde belirtilen (“ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.”) kapsamdaki cayma hakkının kullanılamayacağı istisna kapsamında hizmetlerden olduğundan; ALICI tüketici sıfatına sahip olsa dahi cayma hakkı mevcut değildir.

MADDE 7-TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

7.1 Müşteri’nin, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Müşteri’den talep edebilir ve her koşulda Müşteri’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Müşteri’nin borcu gecikmeli ifasından dolayı İş Ortağının uğradığı zarar ve ziyandan Müşteri sorumlu olacaktır.

MADDE 8 - DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME 

8.1 İşbu sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

8.2 ALICI işbu Sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 9- YÜRÜRLÜK

9.1 İşbu Sözleşme, taraflarca okunarak, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak ve olumlu bir fiili hareket olarak ödeme yapmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.