COMODO

Misyonumuz basit, Online Güveni Oluşturmak

SATIN AL
Comodo Internet Security Pro 10
TOPLAM: TL

Sipariş formu üzerinde girmiş olduğunuz kişisel bilgileriniz, kullandığımız SSL teknolojisi ile korunmaktadır.

Kart Sahibinin Adı *
Kredi Kartı No *
CVV * Yardım?
Son Kullanma Tarihi / * (AA/YY)
Aşağıdan lütfen üyelik tipinizi seçiniz:
Alıcı Adı Soyadı *
TC Kimlik No *
E-posta *
Telefon *
Telefon *
Ürün Fatura Bilgileriniz:
Şirket Unvanı *
Vergi Dairesi *
Vergi No *
Alıcı Adresi *
Şehir *
Posta Kodu *
Fatura Teslimat Bilgileriniz:
Alıcı Adı *
Alıcı Soyadı *
Alıcı Adresi *
Şehir *
Posta Kodu *

Kredi kartı güvenlik numarası (CVV)

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. SATICI BİLGİLERİ

Unvanı:  COMODO YAZILIM SAN. VE TİC. A.Ş.
Adresi: Maslak Mahallesi Meydan Sokak
Veko Giz Plaza No:3 Kat:13 Maslak/İstanbul
Telefon Numarası: 0212 705 33 22
MERSİS Numarasi: 0211066815100012

2. ALICI BİLGİLERİ

Adı Soyadı / Unvanı:
Adresi:   ,


Telefon:
Eposta Adresi:

3. KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nun konusu, ALICI'nın https://tr.comodo.com/ adlı internet sitesi ("İnternet Sitesi") üzerinden satılan ve aşağıda nitelik ile satış fiyatı belirlenen mal ve hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

Ürün/Hizmetler: Positive SSL
Positive Wildcard SSL
Comodo Multi Domain SSL
Instant Pro SSL
Premium SSL
Premium Wildcard SSL
DV UCC SSL
Instant Multi Domain SSL
EV Multi Domain SSL
Comodo EV SSL
Internet Security Complete
Internet Security PRO
Antivirus Advanced 10

4.ÜRÜNLERİN TESLİMATI VE ÖDEME ŞEKLİ

4.1 İnternet sitesi üzerinden hizmet satışlarında, hizmetin niteliğine göre anında ifa ve teslim gerçekleştirilir. Böyle bir durumda fatura kalıcı veri saklayıcısı aracı ile alıcıya gönderilir.

4.2 Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde alıcıya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirecek, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade edecektir.

4.3 Alıcı, kendi anlaşmalı olduğu Bankası ile internet sitesi üzerinden kredi kartı ile alışveriş yapabilir.

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1 Alıcı, internet sitesinde gösterilen ürün ve hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul eder.

5.2 Sözleşmeye konu olan ürün veya hizmetin, internet sitesi üzerinde sahip olması gereken özellikleri taşımaması sebebiyle sözleşmeye aykırılık teşkil etmesi durumunda alıcı, satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, imkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme seçimlik haklarından birini kullanabilir. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, yöneltilmesinden itibaren azami 30 iş günü içinde bu talep yerine getirilir. Alıcının sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl alıcıya iade edilir. Ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın alıcıya teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Alıcının, sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hâllerde, sözleşmeye aykırılık söz konusu olmaz. Bunların dışındaki ayıplara karşı alıcının seçimlik hakları yukarıda belirtildiği üzere mevcuttur.

5.3 Alıcı tarafından herhangi bir nedenle ürün/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürünün/hizmetin teslimi yükümlülüğünde olmayacaktır.

6. CAYMA HAKKI

6.1- SATICI tarafından sunulan ürünler gayrimaddi mal niteliğinde olup ALICI’ya anında teslim edildiği için Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (ğ) maddesi’nde belirtilen (“ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.”) kapsamdaki cayma hakkının kullanılamayacağı istisna kapsamında hizmetlerden olduğundan; MÜŞTERİ tüketici sıfatına sahip olsa dahi cayma hakkı mevcut değildir.

7.MÜCBİR SEBEPLER

7.1 Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu en kısa sürede bildirecektir.

7.2 Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. Mücbir sebep durumu 30 gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

8.UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME

8.1 Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda alıcının ve satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

9.KABUL BEYANI

9.1 Alıcı, İnternet Sitesinde yer alan Ön Bilgilendirme Formu’nda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu ürünler/hizmetlerin temel özellik, nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, satıcı ve satışa konu ürünler/hizmetler ile ilgili diğer tüm hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını internet sitesinde elektronik ortamda gördüğünü, okuduğunu, içeriğini kabul ettiğini ve yine tüm bunlara elektronik ortamda onay, kabul iznini vererek ürünleri/hizmetleri sipariş ile işbu hükümleri kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR

1.1 İşbu sözleşme, aşağıda detay bilgileri bulunan ALICI’nın, SATICI tarafından işletilmekte olan; https://tr.comodo.com/ (bundan sonra İNTERNET SİTESİ olarak anılacaktır) internet sitesi üzerinden yapmış olduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin teslimat adresine gönderimi ile ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini belirler. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde yasal mevzuat hükümleri uygulanır.

1.2 ALICI, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. https://tr.comodo.com/sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

1.3 Satıcı Bilgileri

Unvanı: (Bundan böyle "SATICI" olarak anılacaktır.)  COMODO YAZILIM SAN. VE TİC. A.Ş.
Adresi: Maslak Mahallesi Meydan Sokak
Veko Giz Plaza No:3 Kat:13 Maslak/İstanbul
Telefon: 0212 705 33 22
MERSİS Numarasi: 0211066815100012

1.4 Alıcı Bilgileri

Adı Soyadı / Unvanı: (Bundan böyle "ALICI" olarak anılacaktır.)
Adresi:   ,


Vergi Dairesi/Numarası:  

T.C Kimlik Numarası:
Telefon:
Eposta Adresi:

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN TARİHİ 

2.1 İşbu sözleşme internet sitesi üzerinde siparişin tamamlandığı tarihte taraflarca anlaşma gerçekleştirilmiştir.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER

ÜRÜN Comodo Internet Security Pro 10
ÜRÜN DETAYI  
ÜRÜN ADEDİ  1
TOPLAM KDV TL
KDV DAHİL TOPLAM TUTAR TL

MADDE 4 – ÖDEME ŞEKLİ

5.1 ALICI, kendi anlaşmalı olduğu Bankası ile internet sitesi üzerinden kredi kartı / hesap kartı ile alışveriş yapabilir.

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER

5.1 ALICI, internet sitesinde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli onayı verdiğini kabul eder.

5.2 SATICI, sözleşme konusu ürünün eksiksiz bir şekilde, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.3 SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.4 ALICI tarafından herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünde olmayacaktır.

5.5 Olağanüstü durumlar sebebiyle ürün 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması durumunda SATICI teslimat ile ilgili durum hakkında ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ürün bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

5.6 ALICI’nın talep etmesi halinde sağlanan hizmet veya mala yönelik olarak satış sonrası destek faaliyeti uzaktan bağlantı kurularak sağlanır.

MADDE 6 - CAYMA HAKKI

6.1 SATICI tarafından sağlanan yazılım ürünleri kargo süreci işletilmeksizin müşteri tarafına geçtiği ve gayrimaddi mal niteliğinde olduğu için Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (ğ) maddesi’nde belirtilen (“ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.”) kapsamdaki cayma hakkının kullanılamayacağı istisna kapsamında hizmetlerden olduğundan; ALICI tüketici sıfatına sahip olsa dahi cayma hakkı mevcut değildir.

MADDE 7-TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

7.1 Müşteri’nin, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Müşteri’den talep edebilir ve her koşulda Müşteri’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Müşteri’nin borcu gecikmeli ifasından dolayı İş Ortağının uğradığı zarar ve ziyandan Müşteri sorumlu olacaktır.

MADDE 8 - DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME 

8.1 İşbu sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

8.2 ALICI işbu Sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 9- YÜRÜRLÜK

9.1 İşbu Sözleşme, taraflarca okunarak, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak ve olumlu bir fiili hareket olarak ödeme yapmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu Kimliği

Comodo Yazılım Sanayi Ticaret A.Ş.

Maslak Mah. Meydan Sokak Veko Giz Plaza No:3 Kat:13 Maslak/İstanbul/Türkiye

Email: kvkk@comodo.com

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz,

Amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebi dahilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verilerin aktarılmaması ve açıklanmaması önceliğimizdir. Bununla birlikte yazılım geliştirme ve veri barındırma konusunda destek aldığımız alt yükleniciler gerekli güvenlik kriterlerini sağlamak koşuluyla yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak bizimle eş zamanlı verilerinizi işleyebilirler. Gerekmesi veya talep edilmesi halinde, kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 (2) (a) maddesi uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın, ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla; ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebebe dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, ilgili kişi tarafından e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi faaliyeti kapsamında elektronik ortamdan elde edilmektedir:

KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

Veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Satış Sözleşmesi

Kullanım Şartları Comodo Türkiye ve İştirakları sitesine hoş geldiniz. Lütfen www.comodo.com.tr için hazırlanmış satın alma ve siteyi kullanma şartlarını içeren bu yazıyı dikkatli okuyunuz. Kullanmanızın aşağıda yer alan satın alma ve kullanım şartlarını kabul ettiğiniz anlamına geldiğini unutmayınız.

GENEL
Comodo Türkiye ve İştirakları satın alma ve kullanım şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Siteyi kullanmanız değişen şartları da kabul ettiğiniz anlamına gelir. Comodo Türkiye ve İştirakları sitenin belli bölümlerini değiştirme, silme, ekleme ve yer değiştirme haklarını saklı tutar.

KULLANICI YORUMLARI, GERİ DÖNÜŞLERİ, POSTA KARTLARI
Bu siteyi kulanarak veya başka bir yolla Comodo Türkiye ve İştirakları’a yollanan tüm kullanıcı yorumları, fikirler, geri dönüşler, posta kartları ve diğer gönderiler Comodo Türkiye ve İştirakları’ın mülkiyetindedir. Böyle bir durumda Comodo Türkiye ve İştirakları bu yorumları ticari veya ticari olmayan bir amaçla kullanabilir. Yonja Comodo Türkiye ve İştirakları bu yorumları gizli tutmak, yorum için her hangi bir tazminat ödeme veya yorum yapan kullanıcıya cevap vermek zorunluluğunda değildir. Siteye yollanan hiç bir yorumun üçüncü şahısların copyright, marka, gizlilik, şahsi veya mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini kabul etmektesiniz. Siteye yollanan hiç bir yorumunuzun kanun dışı, tacizkar veya müstehcen içerikte olmayacağını şimdiden kabul etmektesiniz. Yapılan yorum içeriğinden sadece yorumu yapan kişi sorumludur. Comodo Türkiye ve İştirakları’ın demografik bilgilerinizi kimliğinizi açıklamadan kullanabileceğini kabul etmektesiniz.

Comodo Türkiye ve İştirakları’nın SİZLE OLAN İRTİBATI Comodo Türkiye ve İştirakları’ın size sitedeki değişiklik veya eklemeleri, ürün ve hizmetlerini veya Uygun bulduğu her hangi başka bir konuyu bildirmek için elektronik posta yollamasını şimdiden kabul etmektesiniz.

ÜRÜN BİLGİSİ
Bazı ürünler Comodo Türkiye ve İştirakları ürünleri fiziksel mağazalarda da satılabilir. Bazı durumlarda ise www.comodo.com.tr ’da yer alan ürünler fiziksel mağazalarda bulunmayabilir. Sitede yer alan tüm fiyatlar Amerikan Doları cinsinden olup günlük Merkez Bankası Satış Kuru üzerinden Türk Lirası'na çevrilip sadece Türkiye ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için geçerlidir.

DİĞER WEB SİTELERİNE LİNKLER VE HİZMETLER
Bu sitede yer alan dış hizmet ve kaynaklara yönlendirilmiş ve içeriği Comodo Türkiye ve İştirakları tarafından kontrol edilmeyen linklerin sorumluluğu sadece ve tamamen bu hizmet ve kaynaklarin sahiplerine aittir.

FERAGAT
Hiç bir şekilde bu sitenin kullanımından doğabilecek durumlardan Comodo Türkiye ve İştirakları sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar hür iradeleri dahilinde siteyi gezer ve kullanırlar. Bazen www.comodo.com.tr da yer alan bilgilerde ürün tanımlarına, fiyatlara veya ürün stok bilgilerine de yansıyan tipografik yanlışlar, genel hatalar veya unutulan noktalar olabilir. Comodo Türkiye ve İştirakları bu hataları, yanlışları veya unutulan noktaları değiştirme veya güncelleme hakkını önceden haber verme ihtiyacı duymadan saklı tutmaktadır (buna siparişini verdikten sonraki zaman da dahildir). Bu durumun yaratacağı rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Bu sebeplerden dolayı eğer www.comodo.com.tr sitesinden aldığınız üründen memnun kalmazsanız iade şartları dahilinde ürünü iade edebilirsiniz. Lütfen İade Şartlarını İnceleyiniz.

TAZMİNAT
Bu sitenin kullanımından dolayı hic bir sekilde Comodo Türkiye ve İştirakları’ın her hangi bir yasal talep, iddia, bedel, hasar veya avukat giderleri de dahil harcamalardan meshul tutmayacağınızı şimdiden kabul etmektesiniz.

MUHTELİF
Baska bir sekilde belirtilmediği sürece Comodo Türkiye ve İştirakları ürünleri sadece Türkiye Cumhuriyet’i ve KKTC’de satılmaktadır ve ürün sorumlulukları tedarikçi firmalara aittir. Bu site Comodo Türkiye ve İştirakları ekibi tarafından İstanbul, Türkiye’de control edilmekte ve yönetilmektedir. Bu Sözleşme’den kaynaklanan tüm uyuşmazlıklar ile Sözleşme’den dönme ve tazminata ilişkin talepler hususunda İstanbul / Sultanahmet Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir.

FESİH
Bu sözleşme siz veya Comodo Türkiye ve İştirakları tarafında feshedilene kadar geçerlidir. Bu sözleşmeyi istediğiniz an bitirebilirsiniz. Ancak bu durumda aksi belirtilmediği takdirde siteyi kullanma hakkından da vazgeçmiş olursunuz. Comodo Türkiye ve İştirakları de istediği an ve hiç bir uyarıya gerek duymadan sözleşmeyi feshedebilir ve bu sözleşme kurallarının her hangi birini ihlal ettiğiniz takdirde siteye girişinizi engelleyebilir. Yine aksi belirtilmediği sürece sözleşmeyi feshetmeye karar verdiğiniz takdirde bu siteden kopyaladığınız, indirdiğiniz veya başka bir yolla elde ettiğiniz her türlü malzemeyi imha etmek zorundasınız.

Kullanım Şartları

GÜVENLİK VE GİZLİLİK www.comodo.com.tr üzerinden yapacağınız her tip alışveriş gizlilik prensibi altında gerçekleşmekte ve dünyanın en gelişmiş güvenlik teknolojisi olan SSL (Secure Socket Layer) sistemleri tarafından korunmaktadır (tüm önemli veriler şifreleme ile koruma altına alınmaktadır). Comodo Türkiye ve İştirakları mail order ve sanal POS sistemi ile calismakta ve ödemelerinizde kullandığınız kredi kartlarını yüksek teknoloji ile güvence altına almaktadır. Sitede visa ve master kartlar geçerlidir. Kartınız çalınır veya kaybolursa lütfen ivedi şekilde bankanıza başvurunuz. Çalıntı kartlarla yapılan alışverişlerden Comodo Türkiye ve İştirakları sorumlu tutulamaz. Sitemizde alışveriş yaptıktan sonra kredi kartınızda sipariş haricinde ve bilginiz dışında her hangi bir hareket gözlediyseniz lütfen hemen Comodo Türkiye ve İştirakları müşteri temsilcinizi arayarak durumu bildiriniz.

ÖZEL BİLGİLERİNİZ KORUMA ALTINDADIR
Comodo Türkiye ve İştirakları alışveriş sitesinden vereceğiniz sipariş sırasında alınan şahsi bilgileriniz gizlilik prensibi altında saklanmaktadır. Hiç bir şahsi bilginiz yetkili kurumlar tarafından incelenmek amacıyla talep edilmediği sürece üçüncü şahıslara açılmayacaktır.
Comodo Türkiye ve İştirakları’ın demografik bilgilerinizi kimliğinizi açıklamadan kullanabilir. Sitenin çekilişlerine, yarışmalarına, promosyonlarına ve/veya promosyonel bilgi veya ürün güncelleme isteklerine katıldığınız takdirde Comodo Türkiye ve İştirakları bilgilerinizi pazarlama ve promosyon amaçlı da kullanabilir. Bu siteyi kulanarak veya başka bir yolla www.comodo.com.tr ’a yollanan tüm kullanıcı yorumları, fikirler, geri dönüşler, posta kartları ve diğer gönderiler Comodo Türkiye ve İştirakları’ın mülkiyetindedir. Böyle bir durumda Comodo Türkiye ve İştirakları bu yorumları ticari veya ticari olmayan bir amaçla kullanabilir. Comodo Türkiye ve İştirakları bu yorumları gizli tutmak, yorum için her hangi bir tazminat ödeme veya yorum yapan kullanıcıya cevap vermek zorunluluğunda değildir.

Online Alışverişlerde Dikkat Edilmesi Gereken Konular
Kullanıcıların kredi kartı bilgileri, çoğu zaman internet üzerinden yapılan alışverişlerde değil fiziki ortamlarda çalınmaktadır. Bu nedenle kredi kartınızı günlük hayatta kullanırken dikkatli olun. Ay sonu gelen ekstre bilgilerini dikkatli kontrol edin ve size birşey ifade etmeyen alışverişler için firmalarla irtibata geçin.İnternetten alışveriş yaparken tanıdığınız, bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan siteleri tercih edin. Bilmediğiniz bir firmadan alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız mağazanın bütün telefon / adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız alışverişten önce telefon ederek teyid edin.

İade, İptal,Garanti Teslimat Koşulları
Kutulu ürünler açılmamak koşuluyla, e-postanıza gönderilen ürünler ise 30 gün içerisinde koşulsuz olarak iade alınmaktadır.

Yanlış ürün gelirse ne yapmalıyım?
Yanlış gelen ürünü lütfen teslim alınız ve www.comodo.com.tr internet adresinden veya iletişim numaralarımızdan bizi arayarak durumu iletiniz, yetkili arkadaşlarımız hatanın en kısa sürede düzelmesi için gereken çalışmayı yapmaktadırlar.om adresinden veya irtibat numaralarımızdan bizi arayarak durumu bildiriniz.

Ürün ambalajı hasarlıysa ne yapmalıyım?
Ürün kutudan kırık ya da hasarlı çıkarsa kargo sorumlusundan tutanak tutmasını isteyebilir ya da siparişi teslim almayabilirsiniz. Bu durumda lütfen irtibat numaralarımızdan bizi arayarak durumu bildiriniz.

Ürünüm eksik çıkarsa ne yapmalıyım?
Ürün kutudan eksik çıkarsa kargo sorumlusundan tutanak tutmasını isteyebilir ya da siparişi teslim almayabilirsiniz. Bu durumda lütfen www.comodo.com.tr adresinden veya irtibat numaralarımızdan bizi arayarak durumu bildiriniz.

Ürünlerin garanti süresi ne kadar?
www.comodo.com.tr'da yazılım ürünleri lisans süreleri bitene ve diğer tüm ürünler en az iki senelik üretici/distribütör garantisi altındadır. Ürününüz arızalanırsa garanti belgenizde yer alan servis hizmetlerini vermekle yükümlü olan firma size bu konuda destek olacaktır.

www.comodo.com.tr, ürün değişim ve iadelerinde 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda belirtilen esasları, müşteri memnuniyeti açışınsan alt sınır olarak kabul eder.

Ürünün kapıda kargo sorumlusuna teslimatı öncesi nakliye esnasında zarar görmemesi için www.comodo.com.tr ambalajı ile gönderebilirsiniz. Bu nedenle www.comodo.com.tr ambalajını ürünü teslim aldıktan sonra saklayınız.

Unutmayın, ürün iade ve değişim süreciniz eksik ya da zarar görmüş ürün iadelerinde uzun sürebilecektir. Bunu önlemek için ürünü mutlaka hasarsız ve kutu içeriği, ambalajı zarar görmeden iletmeye çalışınız. İade durumunda iade tutarı ne zaman hesabıma yatacak?

İade başvurunuz en geç 20 gün içerisinde işleme alınır, ancak bunu takiben 10 gün içinde alışveriş yaptığınız kredi kartı hesabınıza sipariş bedeliniz iade olacaktır. İade başvurunuz sonrası süreç ve işlemler konusunda sizi wwww.comodo.com.tr yetkilileri sizi bilgilendirecektir.

İptal başvurunuz sipariş onayınızdan sonra siparişinizin kargoya verilmeden öncesinde www.comodo.com.tr sitemizden bize ulaşıp talepte bulunmanız gerekmetedir.

TESLİMAT
Sitemizden yaptığınız alışverişlerde siparişiniz anlaşmalı kargo firması aracılığı ile sigortalı olarak teslimat adresinize gönderilmektedir. Siparişiniz kargo firmasına teslim edildiğinde e-posta ile bilgilendirilirsiniz. Hazırlanan siparişler, kargo firmasına Cumartesi, Pazar, resmi tatil ve bayram günleri dışında teslim edilmekte olup, Kargo firması Pazar, resmi tatil ve bayram günleri dışında teslimat yapmaktadır. Kargo firmasına teslim edilen siparişlerin, kargo firmasının teslimat yapmadığı günler dışında 72 saat içinde elinizde olması beklenmektedir. Bu süre sonunda siparişiniz elinize ulaşmazsa iletişim formunu kullanarak bizimle iletişim kurabilirsiniz.